polski słowacki
strona główna

sekp

PARTNER WIODĄCY - STOWARZYSZENIE EUROREGION  KARPACKI POLSKA                                                                                                          

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2001 roku w wyniku przeobrażeń formalno – prawnych strony polskiej Euroregionu Karpackiego. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 62 samorządy wszystkich szczebli z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Misją Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społeczno gospodarczego Karpat. Organizacja realizuje ją poprzez tworzenie rzeczywistych struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na zasadach partnerstwa, subsydiarności i demokratycznej reprezentacji podmiotów sektora: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Zajmuje się również koordynacją wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną oraz pogłębianiem współpracy i rozwojem dobrych stosunków pomiędzy państwami należącymi do Euroregionu Karpackiego. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest również promowanie wspólnych działań z zakresu  ochrony środowiska i utrzymania zasobów przyrody, a także harmonijny rozwój gospodarczy regionu  oraz wymiana kulturalna i naukowa. Stowarzyszenie jako instytucja wdrażająca fundusze europejskie na obszarze Województwa Podkarpackiego jest najważniejszą strukturą wspierającą procesy rozwojowe w zakresie współpracy terytorialnej polskiej części Euroregionu Karpackiego.

 Celem strategicznym Stowarzyszenia  Euroregion Karpacki Polska jest utworzenie w perspektywie finansowej 2014-2020 specjalnego programu operacyjno finansowego z Funduszu Spójności wspierającego rozwój społeczno – gospodarczy Karpat. Cel ten zawarty w Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont” wyznacza wszystkie kierunki działań organizacji od prac koncepcyjno – planistycznych, poprzez opracowanie strategii, tworzenie partnerstwa po budowanie instytucji współpracy, mobilizacji zasobów i lobbing na poziomie krajowym i europejskim.
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest instytucją przyszłości: 10-letnie doświadczenie, kompetencje oraz długofalowy plan działań w postaci Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2014” to kapitał organizacji – kapitał wykorzystywany dla rozwoju społeczno – gospodarczego naszej wspólnej przestrzeni – Karpat.
 
Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który reprezentuje:
 • Józef Jodłowski - Prezes Zarządu
 • Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu
 • Zenon Stryjak - Wiceprezes Zarządu
Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

W celu realizacji spraw bieżących Zarząd Stowarzyszenia powołał Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, które pełni jednocześnie funkcję Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego oraz Sekretariatu Technicznego dla Funduszy Małych Projektów. Biuro odpowiada również za organizację i koordynację współpracy transgranicznej Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. Wspiera realizację wielu projektów i programów – pośredniczy również w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów.

 

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSGRANICZNYCH:
 
Od 2001 roku Stowarzyszenie pełni rolę instytucji wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej. W ramach programów przedakcesyjnych były to:
 • Realizacja Funduszu Małych Projektów – Euroregion Karpacki w ramach programu PHARE CBC edycja 2000 – 2003 w okresie 18.09.2001 –  30.11.2006 na kwotę 545 308,93 EUR;
 • Realizacja Funduszu Małych Projektów – Euroregion Karpacki w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare PGW edycja 2000 – 2003 w okresie 18.09.2001 – 15.11.2006 na kwotę 2 241 879,94 EUR;
 
W ramach funduszy strukturalnych, pełni rolę instytucji wdrażającej:
 • Mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim - projekt parasolowy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka 2004 – 2006 w okresie 03.2005-06.2008 na kwotę 466 743,54 EUR
 • Polsko - ukraińskie – białoruskie mikroprojekty na obszarze Euroregionu Karpackiego – projekt parasolowy w ramach Programu w okresie  Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka 2004 – 2006 w okresie 06.2005 – 06.2008 na kwotę 2 413 863,29 EUR
 • Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko- słowackim w latach 2007-2010 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013" na kwotę dofinansowania 2 754 936,76 EUR
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  realizuje również własne przedsięwzięcia (projekty) finansowane ze środków UE:
 • projekt "Polonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 roku w okresie od 08.2007 do 06.2008 roku na kwotę dofinansowania z EFRR: 262 054,31 PLN
 • projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 04.2009-09.2010 roku na kwotę dofinansowania z EFS: 637783,80 PLN
 • projekt pn "Analiza -  integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013" w okresie 01.08,2009 na kwotę dofinansowania z EFRR: 256 266,50 EUR
 • projekt pn "Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce
  w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013" w okresie 01.07.2009-31.09.2011  na kwotę  dofinansowania
  z EFRR: 71 247,00 EUR
 
 
 
 
 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego