polski słowacki
strona główna

rra humenne

PARTNER PROJEKTU NR 1

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W HUMENNEM           

Agencja Rozwoju regionalnego Humenne jest stowarzyszeniem osób prawnych, które powstało na podstawie § 20 Kodeksu cywilnego w dniu 29.09.1994 r. RRA Humenne jest zarządzana w oparciu
o zatwierdzony statut, który określa misję, cele i zadania instytucji  skupione wokół rozwoju regionalnego.Na obszarze działania RRA Humenne znajdują się trzy powiaty – Humenne, Medzilaborce i Snina. RRA Humenne jest członkiem Zintegrowanej Sieci RRA pod patronatem Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego od roku 2000.

Agencja w zakresie rozwoju regionalnego współpracuje z lokalnym i regionalnym samorządem, administracją państwową, podmiotami przedsiębiorczymi, organizacjami trzeciego sektora  oraz z grupami roboczymi utworzonymi na rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów. Wynikiem powyższej współpracy są cenne kontakty i doświadczenia, które wzbogacają przygotowanie projektów i są niezbędne w ich realizacji.

Podstawowe działania agencji to:

  • współpraca przy realizacji zadań Programu Społecznego Rozwoju i Rozwoju Gospodarki miasta Humenne;  
  • reprezentacja regionu Horny Zemplín na targach ruchu turystycznego w kraju i za granicą;  
  • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i sektora non-profit;  
  • aktywne uczestnictwo w procesie rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych Unii Europejskiej;  
  • uczestnictwo w naborach oraz opracowywanie projektów dla innych podmiotów;  
  • organizacja szkoleń i seminariów dla różnych grup docelowych
  • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami aktywnymi w zakresie rozwoju regionalnego;
  • wdrażanie projektów z funduszy strukturalnych UE

 

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE WDRAŻANE PROJEKTY AGENCJI:

 
Tytuł projektu
Remont lokalnych dróg i chodników w gminie Dedacov  
Wnioskodawca
Gmina Dedačov
Źródło dofinansowania
PRV – 3.4.2 Odnowa i rozwój gmin
Budżet projektu w  €
94.737,96
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Remont lokalnych komunikacji i chodników
 
Tytuł projektu
Remont i budowa chodników i dróg w gminie Hažín nad Cirochou
Wnioskodawca
Gmina Hažín n/Cir.
Źródło dofinansowania
PRV – 3.4.2 Odnowa i rozwój gminy
Budżet projektu w  €
142.202,19
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Remont lokalnych komunikacji i chodników
 
Tytuł projektu
Remont miejscowych komunikacji w gminie Lackovce
Wnioskodawca
Gmina Lackovce
Źródło dofinansowania
PRV – 3.4.2 Odnowa i rozwój gmin
Budżet projektu w  €
217.519,52
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Remont lokalnych komunikacji
 
Tytuł projektu
Rokytov pri Humennom – Modyfikacja lokalnych dróg i rowów  
Wnioskodawca
Gmina Rokytov pri Humennom
Źródło dofinansowania
PRV – 3.4.2 Odnowa i rozwój gmin
Budżet projektu w  €
93.466,34
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Remont lokalnych komunikacji i rowów
 
Tytuł projektu
Kultura i sport bez granic
Wnioskodawca
Gmina Nižná Sitnica
Źródło dofinansowania
Program współpracy transgranicznej  PL -SR 2007 - 2013
Budżet projektu w  €
48.760,00
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Kulturalno-społeczne przybliżenie się obywateli gminy Niżna Sitnica i Zarszyn, Nawiązanie współpracy.
 
Tytuł projektu
Remont Szkoły podstawowej i przedszkola - Papín
Wnioskodawca
Gmina Papín
Źródło dofinansowania
ROP – 1.1. Infrastruktura edukacji
Budżet projektu w  €
318.694,49
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Poprawa istniejących warunków dla realizacji procesu edukacyjnego, osiągnięcie wystarczającego stanu technicznego oraz obniżenie wymagań energetycznych ZŠ i MŠ
 
Tytuł projektu
OUI Michalovce – Remont budynku
Wnioskodawca
Krajski urząd szkolny w Košicach
Źródło dofinansowania
ROP – 1.1. Infrastruktura edukacji
Budżet projektu w  SKK
13.940.000,00
Termin realizacji
2009
Opis projektu
Celem projektu jest realizacja modyfikacji budowlanych w środku oraz na zewnątrz szkoły.
 
Tytuł projektu
Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko-Słowackich domów kulturalnych Gmina Besko i 15 gmin Koškovskiego Mikroregionu
Wnioskodawca
Gmina Besko
Źródło dofinansowania
Program współpracy transgranicznej  PL -SR 2007 - 2013
Budżet projektu w  €
1.796.818,55
Termin realizacji
2009 - 2011
Opis projektu
Celem projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy Republiką Słowacką i Rzeczpospolitą Polską za pomocą budowy domu kulturalnego i modernizacji infrastruktury kulturalnej dla rozwoju i współpracy i zwalczanie przeszkód w międzyludzkich stosunkach, rozwój tradycji i kultury i pogłębianie stosunków pomiędzy społecznościami obu Państw.   
 
Tytuł projektu
Modyfikacja centrum gminy Ohradzany
Wnioskodawca
Gmina Ohradzany
Źródło dofinansowania
ROP – 4.1. Regeneracja osiedlowa
Budżet projektu w  €
490.785,06
Termin realizacji
2010
Opis projektu
Rewitalizacją przestrzeni publicznych gminy poprzez wzmocnienie wyposażenia terenów w celu podwyższenia konkurencyjności gminy Ohradzany.
 
Tytuł projektu
Opracowanie biomasy i montaż pellet drewnianych
Wnioskodawca
Pelletherm, s.r.o.
Źródło dofinansowania w SKK
OP KaHR – 1.1. Innowacje i transfery technologiczne  
OP ZaSI – 1.2. wsparcie stwarzania i utrzymywania miejsc pracy poprzez podwyższanie zdolności przystosowawczych pracowników, zawodów i wsparcia przedsiębiorczości.
Budżet projektu w  SKK
15.814.000,00
Termin realizacji
2009
Opis projektu
Projekt jest skierowany do opracowania biomasy i wyrobów z biomasy - pellet.
 
Tytuł projektu
Produkcja wstrzykniętych opakowań plastykowych i wyrobów na bazie PP
Wnioskodawca
Kristián Potoma PK Plastik
Źródło dofinansowania w SKK
OP KaHR – 1.1. Innowacje i transfery technologiczne 
OP ZaSI – 1.2. wsparcie stwarzania i utrzymywania miejsc pracy za pośrednictwem podwyższenia zdolności przystosowawczych pracowników, zawodów i wsparcia przedsiębiorczości.
Budżet projektu w  SKK
13.210.000,00
Termin realizacji
2009-2010
Opis projektu
Projekt rozwiązuje zakup nowych technologii dla opakowań plastykowych i podwyższenie liczby zatrudnionych.   
 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego