polski słowacki
strona główna

rarr

 
PARTNER PROJEKTU NR 3 
 
 
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 
     
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 roku w formie spółki akcyjnej. Obecnie jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultantów PHARE/TACIS w Brukseli, uprawniającym do realizacji kontraktów z Funduszy Komisji Europejskiej - No POL-20227. Jest również członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego NARDA, skupiającego agencje z całej Polski. Od 1998 roku, na mocy podpisanego porozumienia z Polską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw - numer ośrodka 0911. Od 2001 roku posiada akredytację KSU w dziedzinie usług doradczych, informacyjnych i finansowych, rozszerzoną w roku 2003 o usługi szkoleniowe - Certyfikat nr 95/2001 i 194/2003. W dniu 06.08.2003 r. RARR S.A., jako pierwsza Agencja Rozwoju Regionalnego w województwie podkarpackim, uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr 50/SZJ/2003, świadczący o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO9001-2001 w zakresie: projektowania i realizacji: usług doradczych, usług szkoleniowych, przygotowywania misji gospodarczych, projektów w ramach dostępnych programów, projektowania dla branży budowlanej, świadczenia usług: finansowych - udzielanie pożyczek, informacyjnych, doradczych proinnowacyjnych.
 
      Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych. RARR S.A. dba, aby każde działanie wzmacniało gospodarcze znaczenie naszego regionu tworząc nowe możliwości dla jej mieszkańców.
 
       RARR S.A. posiada duży potencjał kadrowy. Zatrudnia ponad 150 osób, między innymi prawników, ekonomistów, socjologów, finansistów, inżynierów i specjalistów w dziedzinie projektowania. Wszyscy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę potrzebną przy realizacji oferowanych usług.
 
RARR S.A. realizuje swoje cele poprzez wyspecjalizowane centra organizacyjne skupiające specjalistów z danej dziedziny:
 
- Centrum Organizacyjno Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej – prowadzi współprace
w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju (EURADA) promującego rozwój gospodarczy w poszczególnych regionach Europy. Jest także odpowiedzialne za organizację szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, osób bezrobotnych, a także osób zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.
- Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym koordynuje całość prac związanych z utworzeniem i rozwojem Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) AEROPOLIS. Ściśle współpracuje z uczelniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, przygotowuje do udostępniania inwestorom w pełni uzbrojone tereny pod budowę i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego. Docelowo PPNT ma zapewnić zatrudnienie ok. 3 tys. osób, a na jego terenie ma powstać ok. 30 fabryk. Lokujące się w nim firmy planują zainwestować ok. 1 mld zł.
- Centrum Obsługi Inwestora - powstało w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu przedsiębiorców, którzy zainteresowani są realizacją inwestycji
w województwie podkarpackim. Dzięki działalności Centrum Obsługi Inwestora w regionie zlokalizowało się kilkanaście małych i dużych firm produkcyjnych, z branż najistotniejszych z punktu widzenia regionu: lotniczej i motoryzacyjnej. Najważniejsze obsługiwane projekty inwestycyjne to: Goodrich, Remog, MTU Aero Engines, Borg Warner Turbo Systems.
- Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – zadaniem którego jest przede wszystkim udzielanie wsparcia mikroprzedsiębiorstwom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Od czerwca 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie jako Regionalna Instytucja Finansująca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest partnerem PARP przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla przedsiębiorców, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- Centrum Współpracy Gospodarczej - ma za zadanie wspierać podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje w dążeniu do pozyskania funduszy unijnych.
- Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji - pośredniczy pomiędzy sferą nauki,
a sferą gospodarki tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów, a także wspiera powstawanie klastrów przedsiębiorstw.
- Centrum Projektowe Miastoprojekt - jest biurem projektowym o bardzo dużym dorobku i wieloletnim doświadczeniu. Obecnie dysponuje pracowniami w branży: architektonicznej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Centrum Projektowe „Miastoprojekt” wykonuje zlecone opracowania całościowo, w zakresie koncepcji wielobranżowych, projektów budowlanych i wykonaw-
czych obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia i urządzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.
- Centrum Ekonomii Społecznej- wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej, działające na terenie województwa podkarpackiego.

 

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSGRANICZNYCH:
  • Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych
Realizowany w okresie od 01.07.2005 do 30.06.2006  
Budżet : 25 607,25 EUR  
  •  Województwo podkarpackie i Kraj Preszowski
Realizowany w okresie od 01.04.2006 do 31.12.2006   
Budżet : 81 290,25 EUR          
  •  Polska – Białoruś – Ukraina  Województwo Podkarpackie, Obwód Lwowski      
Realizowany w okresie od 01.01.2007 do 30.11.2007     
Budżet : 39 878,85 EUR   
  • Projekt TRANSLANDS - obszary ponadregionalne, opactwa i rzeki  
Realizowany w okresie  od 20.05.2006 do 31.08.2008  
Budżet :104 749,00 EUR   
  • Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego
    i Kraju Preszowskiego”
Realizowany w okresie od 01.08.2009 do 31.01.2011    
Budżet: 301 490,00 EUR 


 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego