polski słowacki
strona główna

kalendarium

 • marzec 2011 r. – Zakończenie  realizacji projektu „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”
 • marzec 2011 r. –  Wydano publikację pn. "Mapa Rozwoju Regionalnego w Euroregionie Karpackim". Publikacja zawiera informacje o projekcie oraz podstawowe informacje dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego.
 • styczeń 2011 r. W Eurohotelu Laborec w miejscowości Medzilaborce (Republika Słowacka) podpisano wielostronne porozumienie w sprawie utworzenia Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego.
 • wrzesień 2010 r. – Wydano publikację pn. „Analiza – Integracja – Sieciowanie. Wyzwania dla Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego”. W ramach trójjęzycznego wydawnictwa podsumowano wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań, obrazujących stan obecny wskazanych aspektów rozwoju regionalnego w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim.
 • wrzesień 2010 r. – Utworzono serwis internetowy związany z rozwojem regionalnym. Na stronie aisrr.eu dostępne są m.in. informacje związane z projektem „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”, informacje o instytucjach zaangażowanych w jego realizację oraz główne strategie rozwoju regionalnego Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.
 • 27-29 września 2010 r.Wyjazd studyjny polskich uczestników projektu do Humennego. W trakcie wizyty na Słowacji, tym razem polska delegacja reprezentująca agencję rozwoju regionalnego, zapoznała się w praktyce z zasadami funkcjonowania słowackich agencji rozwoju regionalnego.
 • 16 – 18 września 2010 r.Wyjazd studyjny słowackich uczestników projektu do polskiej części Euroregionu Karpackiego. W trakcie wizyty w Rzeszowie, słowacka delegacja, obejmująca przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, miała możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami funkcjonowania polskich odpowiedników instytucji prorozwojowych na przykładzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach wyjazdu, uczestnicy odbyli także wizytę w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS.
 • 09-10; 13; 14 września 2010 r. – Szereg roboczych spotkań Zespołu Projektowego oraz Zespołu Tematycznego, mających na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy, ewaluację osiągniętych rezultatów oraz przygotowanie harmonogramu zadań do końca realizacji projektu.
 • 22-26 czerwca 2010 r. Wyjazd studyjny uczestników projektu do Euroregionu Moza-Ren, najstarszego euroregionu łączącego regiony Belgii, Holandii i Niemiec. Podczas szeregu spotkań zorganizowanych w ramach wyjazdu, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatym doświadczeniem Euroregionu w zakresie budowania współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.
 • czerwiec 2010 r.Wydano ulotki, materiały informacyjne (w tym mapa wykorzystania funduszy UE w Województwie Podkarpackim i Kraju Preszowskim) oraz gadżety w ramach projektu (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
 • 04 marca 2010 r.Spotkanie Zespołów Tematycznych dla poszczególnych pól współpracy. Podczas spotkania podjęto próbę określenia głównych wspólnych obszarów rozwoju regionalnego, w których możliwe będzie zainicjowanie lub intensyfikacja współpracy.
 • październik – grudzień 2009 r.Realizacja audytów: potencjału instytucjonalnego, procesów przepływu informacji oraz wykorzystania środków UE na rozwój regionalny. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przedstawione w formie publikacji wydanej przez PW.
 • 17-18 września 2009 r. – Odbyła się Konferencja Otwierająca pn. „Wspólny rozwój – wspólna sprawa – potencjał regionów karpackich”, zorganizowana przez PP3 – Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Świlczy/k. Rzeszowa. Podczas konferencji omówiono szczegółowo harmonogram realizacji projektu, jego zakładane rezultaty oraz zakres i metodologię prac Zespołu Projektowego. Wtedy też podpisano umowę partnerską pomiędzy PW i partnerami projektu.
 • 02 września, 16 września 2009 r.Spotkania Zespołu Badawczego – robocze spotkania Zespołu, mające na celu identyfikację kluczowych instytucji rozwoju regionalnego po stronie polskiej i słowackiej oraz dalszą analizę zebranej dokumentacji strategicznej.
 • 27-28 sierpnia 2009 r. – Pierwsze spotkanie Zespołu Projektowego oraz personelu projektu. Podczas dwudniowego spotkania w Lesku, Zespół wypracował zasady  analizy dokumentacji strategicznej na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, związanej z rozwojem regionalnym Województwa Podkarpackiego, Kraju Preszowskiego i pozostałych regionów Euroregionu Karpackiego. Efekty analizy będą wykorzystane do wykonania audytów, mających na celu dokonanie inwentaryzacji stanu obecnego potencjału instytucjonalnego, poziomu wykorzystania funduszy UE oraz procesów przepływu informacji.
 • 01 sierpnia 2009 r.start projektu „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”. Partnerzy zaangażowali personel, rozpoczęło się funkcjonowanie Biura Projektu utworzonego przez PW – SEKP. Prace rozpoczął także powołany Zespół  Projektowy.

 

 

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego