polski słowacki
strona główna

Analiza

ETAP I

OKRES REALIZACJI:
08.2009 - 01.2010

KOSZT CAŁKOWITY ETAPU:
117 580,00 €

WARTOŚĆ EFRR:
99 943,00 €

 

OPIS DZIAŁAŃ:
 
W ramach I etapu realizowanego w okresie od sierpnia 2009 roku do stycznia 2010 roku pod nazwą „Analiza”, przeprowadzone zostały prace o charakterze badawczo – analitycznym obejmujące wieloaspektową analizę stanu rozwoju regionalnego, mającą na celu określenie potencjału rozwojowego i instytucjonalnego związanego z rozwojem regionalnym na poziomie Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Wszystkie działania realizowane były za pośrednictwem zatrudnionego i wykwalifikowanego personelu.
Pierwszym krokiem było podpisanie „Umowy o dofinansowanie projektu” w dniu 09.09.2009 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska – Partnerem Wiodącym, a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą.
Oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu zapieczętowała zorganizowana przez Partnera Projektu nr 3 Konferencja otwierająca p.n.Wspólny rozwój – wspólna sprawa – potencjał regionów karpackich”, podczas której zawarta została „Umowa Partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 na realizację projektu” w dniu 18.09.2009 roku pomiędzy Partnerem Wiodącym a pozostałymi Partnerami Projektu, określająca zasady i procedury współpracy partnerów oraz wzajemne zobowiązania, w tym zasady zarządzania środkami dofinansowania.
Zgodnie z założeniami wniosku projektowego w I etapie powołany został  Zespół Projektowy obejmujący dwa sześcioosobowe Zespoły Badawcze, po jednym po stronie polskiej i słowackiej, których główną rolą było przeprowadzenie analizy porównawczej podstawowych dokumentów strategicznych: unijnych, krajowych regionalnych i lokalnych obu regionów dotyczących rozwoju Województwa Podkarpackiego, Kraju Preszowskiego i innych regionów Euroregionu Karpackiego, w tym strategii tematycznych, dokonanie szczegółowej analizy porównawczej powyższych dokumentów, określenie wspólnych obszarów priorytetowych, zarówno na pograniczu polsko-słowackim jak i na obszarze całego Euroregionu Karpackiego, identyfikacja priorytetów stanowiących silną potencjalną podstawę rozwoju, przygotowanie założeń do audytów instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny Pogranicza, opracowanie metodologii do audytów. W wyniku analizy zidentyfikowano wspólne obszary priorytetowe, związane z rozwojem regionalnym, które zostały zamieszczone w Raporcie z prac Zespołu Badawczego w ramach projektu.
Zgodnie z  harmonogramem na podstawie opracowanych i przeanalizowanych materiałów przez Zespoły Badawcze przystąpiono do przeprowadzenia audytu instytucjonalnego, obejmującego wskazane jeszcze na etapie przygotowania projektu instytucje wpływające na rozwój regionalny. Określono potencjał kluczowych instytucji, zidentyfikowano transgraniczne procesy rozwojowe, które wspierają i określają płaszczyzny współpracy na których mogą realizować swoje funkcje. Następnie przeprowadzone zostały jeszcze dwa podobnego typu audyty, których realizacja umożliwiła stworzenie kompleksowego i wieloaspektowego obrazu dotychczasowej współpracy z zakresu rozwoju regionalnego, a także wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Były to: audyt procesów przepływu informacji związanej z rozwojem regionalnym, polegający na badaniu sposobu w jaki rozpowszechniana jest przez instytucje do tego powołane do instytucjonalnych odbiorców oraz audyt wykorzystania środków UE przeznaczonych na wsparcie rozwoju regionalnego. Analiza obejmowała okres przedakcesyjny jak i programy realizowane w ramach Funduszu Spójności
w perspektywie  2004 – 2006.

<< powrót

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego