polski słowacki
strona główna

Integracja

ETAP II

OKRES REALIZACJI:
02.2010 – 07.2010
 
KOSZT CAŁKOWITY ETAPU:
104 030, 00 €
 
WARTOŚĆ EFRR: 
88 425,50 €
 
       Dla podkreślenia spójności poszczególnych działań etap II realizowany pod hasłem „Integracja” opierał się o wyniki i rezultaty pierwszego, kładąc szczególny nacisk na opracowanie, edycję oraz rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych w trakcie pierwszego etapu, przygotowanie i wydanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów promujących projekt.
Weryfikację efektów działań przeprowadzonych w ramach I etapu realizacji projektu oraz identyfikację potencjalnych pól współpracy na pograniczu PL-SK w zakresie rozwoju regionalnego przeprowadzono podczas spotkania Zespołów Tematycznych dla poszczególnych pól współpracy, które odbyło 4 marca 2010 roku.
        Następnym działaniem podjętym w II etapie były opracowane i wydrukowane ulotki, materiały informacyjne dotyczące projektu, gadżety reklamowe oraz Mapa rozwoju regionalnego - wydawnictwo obrazujące dotychczasowe wykorzystanie środków UE wspierających rozwój regionalny na obszarze objętym projektem. Za publikację powyższych materiałów odpowiedzialny był Partner projektu nr 3 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Również kolejne działanie czyli zorganizowanie spotkania Zespołu Projektowego, które odbyło się 14.09.2010 roku należało do zadań Partnera nr 3.
        W dniach 22 - 26.06. 2010 odbyła się Wizyta studyjna, podczas której w Eupen (Belgia) miało miejsce spotkanie z przedstawicielami EUROREGIONU MOZA-REN. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z podobnymi rozwiązaniami na pograniczu belgijsko – holendersko – niemieckim, wymiana informacji, doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk oraz rekomendacje dla realizatorów projektu. Nie był to jedyny wyjazd, gdyż zgodnie z harmonogramem Partnerzy projektu:   Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem, Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie ponieśli koszty związane z organizacją dwóch kolejnych wizyt studyjnych, jedna po stronie polskieJ (16-18 wrzesień), druga po stronie słowackiej (27-29 wrzesień), których wynikiem było przedstawienie działań oraz wymiana doświadczeń instytucji Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, działających w zakresie rozwoju regionalnego, wzajemne relacje i próba skupienia się na wspólnych priorytetach m.in. współpracy w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych oraz rozwijania współpracy między sektorem naukowo - badawczym i przemysłem .
      Wyniki badań – audytów przeprowadzonych w ramach projektu „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” zawarto w publikacji zatytułowanej „Analiza – Integracja – Sieciowanie Wyzwania dla Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego” wydanej w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej.
       Ostatnim działaniem podjętym w II etapie było przygotowanie i uruchomienie w języku polskim i słowackim strony internetowej www.aisrr.eu dedykowanej tematyce rozwoju regionalnego na obszarze objętym projektem. Strona zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektu, opis poszczególnych działań i partnerów odpowiedzialnych za ich realizację, dokumenty strategiczne a także powstałe analizy i raporty. Strona na bieżąco jest aktualizowana i rozwijana.
 
 

<< powrót

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego