polski słowacki
strona główna

Sieciowanie

ETAP III

OKRES REALIZACJI:
08.2010 – 01.2011
 
KOSZT CAŁKOWITY ETAPU:
79 880,00 €
 
WARTOŚĆ EFRR:
67 898,00 €
 
Obecnie jesteśmy w fazie realizacji III etapu projektu, zatytułowanego „Sieciowanie” obejmującego działania kompensujące dwa poprzednie etapy. Prace kontynuować będą Zespoły Tematyczne, których rola rozszerzona zostanie o konsultacje wypracowanej przez Zespół Projektowy podczas poprzedniego etapu koncepcji powołania Sieci Rozwoju Regionalnego, stworzenia optymalnej struktury, wyboru formy prawnej oraz opracowania scenariuszy rozwoju dla planowanej Sieci Instytucji Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego.
Na bazie uzyskanych podczas projektu wyników opracowana zostanie i wydana „Mapa drogowa” z metodologią i rekomendacjami dla przygotowania wspólnych polsko – słowackich instytucji rozwoju regionalnego.
Podczas tego etapu wydane zostaną również materiały konferencyjne oraz zorganizowana będzie Konferencja podsumowująca projekt, podczas której powołana zostanie Sieć Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego.
Sieć Rozwoju Regionalnego zostanie utworzona poprzez podpisanie deklaracji przez 14 podmiotów podczas konferencji podsumowującej projekt. Warunkiem efektywnego funkcjonowania Sieci będzie stworzenie dzięki niej odpowiedniego produktu, który dostarczy narzędzi i mechanizmów, które będą mogły być wykorzystywane przez instytucje i zachęci je do współpracy i udziału w strukturach stowarzyszenia. Sieć będzie wykorzystywać istniejący potencjał instytucji dla utworzenia platformy współpracy między nimi, bez powielania ich funkcji i konkurowania. Podstawą określenia kompetencji Sieci będzie zidentyfikowanie procesów i zjawisk transgranicznych, które wymagają poprawy i odpowiedniego zarządzania. Sieć będzie oparta o współpracę z samorządami (wykorzystanie wspólnych pól współpracy).

 


<< powrót

Nazwa projektu:Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego